Desinfekce 10 l

Kód: 7394
Novinka
Neohodnoceno
2 900 Kč / ks 2 397 Kč bez DPH 290 Kč / 1 l
Skladem

Anti-COVID - Alkoholová desinfekce

Detailní informace

Detailní popis produktu

Anti-COVID

Alkoholová desinfekce

Číslo povolení: CZ-2020-55-04

Kapalný přípravek k hygienické dezinfekci rukou. Účinný proti bakteriím, virům a plísním.

Obsahuje: biocidní účinné látky (PT1) etanol 80g/100g, peroxid vodíku 0,2g/100g.

Nebarví. Nezapáchá. Pouze pro vnější použití na zdravou kůži.

Použití: Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně. Neoplachujte. Projeví-li se zdravotní potíže (přetrvávající slzení, zarudnutí, pálení očí apod.) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o použitém přípravku, poskytněte mu informace ze štítku a o poskytnuté první pomoci.

Nebezpečí! Hořlavá kapalina I. Třídy nebezpečnosti. Přípravek obsahuje etanol.

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

UN 1170

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal, příbalový leták nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji a zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Skladování: V originálním obalu, při teplotě -10°C/+25°C

Obsah: 10 l

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: